THỐNG KÊ CẶP SỐ 00 - 99 XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê cặp số 00 - 99 trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00
6.67% (2)
Cặp 00
1.68% (13)
Cặp 01
0.00% (0)
Cặp 01
1.04% (8)
Cặp 02
3.33% (1)
Cặp 02
0.91% (7)
Cặp 03
0.00% (0)
Cặp 03
1.04% (8)
Cặp 04
0.00% (0)
Cặp 04
0.65% (5)
Cặp 05
0.00% (0)
Cặp 05
1.17% (9)
Cặp 06
3.33% (1)
Cặp 06
0.52% (4)
Cặp 07
0.00% (0)
Cặp 07
1.04% (8)
Cặp 08
0.00% (0)
Cặp 08
0.13% (1)
Cặp 09
0.00% (0)
Cặp 09
0.65% (5)
Cặp 10
0.00% (0)
Cặp 10
0.65% (5)
Cặp 11
0.00% (0)
Cặp 11
0.39% (3)
Cặp 12
3.33% (1)
Cặp 12
1.17% (9)
Cặp 13
0.00% (0)
Cặp 13
0.91% (7)
Cặp 14
0.00% (0)
Cặp 14
0.78% (6)
Cặp 15
0.00% (0)
Cặp 15
1.42% (11)
Cặp 16
0.00% (0)
Cặp 16
0.65% (5)
Cặp 17
3.33% (1)
Cặp 17
0.91% (7)
Cặp 18
0.00% (0)
Cặp 18
1.30% (10)
Cặp 19
6.67% (2)
Cặp 19
1.30% (10)
Cặp 20
0.00% (0)
Cặp 20
0.39% (3)
Cặp 21
0.00% (0)
Cặp 21
1.04% (8)
Cặp 22
0.00% (0)
Cặp 22
0.78% (6)
Cặp 23
0.00% (0)
Cặp 23
1.55% (12)
Cặp 24
0.00% (0)
Cặp 24
0.52% (4)
Cặp 25
0.00% (0)
Cặp 25
0.65% (5)
Cặp 26
0.00% (0)
Cặp 26
0.91% (7)
Cặp 27
0.00% (0)
Cặp 27
1.04% (8)
Cặp 28
3.33% (1)
Cặp 28
1.04% (8)
Cặp 29
6.67% (2)
Cặp 29
0.65% (5)
Cặp 30
3.33% (1)
Cặp 30
1.04% (8)
Cặp 31
0.00% (0)
Cặp 31
1.04% (8)
Cặp 32
3.33% (1)
Cặp 32
0.91% (7)
Cặp 33
0.00% (0)
Cặp 33
0.91% (7)
Cặp 34
0.00% (0)
Cặp 34
1.04% (8)
Cặp 35
3.33% (1)
Cặp 35
1.30% (10)
Cặp 36
3.33% (1)
Cặp 36
1.04% (8)
Cặp 37
0.00% (0)
Cặp 37
0.52% (4)
Cặp 38
0.00% (0)
Cặp 38
0.65% (5)
Cặp 39
0.00% (0)
Cặp 39
1.04% (8)
Cặp 40
0.00% (0)
Cặp 40
0.78% (6)
Cặp 41
6.67% (2)
Cặp 41
1.04% (8)
Cặp 42
3.33% (1)
Cặp 42
1.42% (11)
Cặp 43
0.00% (0)
Cặp 43
0.78% (6)
Cặp 44
0.00% (0)
Cặp 44
1.17% (9)
Cặp 45
0.00% (0)
Cặp 45
1.17% (9)
Cặp 46
0.00% (0)
Cặp 46
0.91% (7)
Cặp 47
0.00% (0)
Cặp 47
0.78% (6)
Cặp 48
0.00% (0)
Cặp 48
0.91% (7)
Cặp 49
3.33% (1)
Cặp 49
1.30% (10)
Cặp 50
3.33% (1)
Cặp 50
1.17% (9)
Cặp 51
0.00% (0)
Cặp 51
1.04% (8)
Cặp 52
3.33% (1)
Cặp 52
1.42% (11)
Cặp 53
0.00% (0)
Cặp 53
0.78% (6)
Cặp 54
0.00% (0)
Cặp 54
1.30% (10)
Cặp 55
0.00% (0)
Cặp 55
0.78% (6)
Cặp 56
0.00% (0)
Cặp 56
0.91% (7)
Cặp 57
0.00% (0)
Cặp 57
1.17% (9)
Cặp 58
0.00% (0)
Cặp 58
0.91% (7)
Cặp 59
0.00% (0)
Cặp 59
1.94% (15)
Cặp 60
0.00% (0)
Cặp 60
1.17% (9)
Cặp 61
3.33% (1)
Cặp 61
0.65% (5)
Cặp 62
0.00% (0)
Cặp 62
0.91% (7)
Cặp 63
0.00% (0)
Cặp 63
1.30% (10)
Cặp 64
3.33% (1)
Cặp 64
0.65% (5)
Cặp 65
0.00% (0)
Cặp 65
0.26% (2)
Cặp 66
0.00% (0)
Cặp 66
1.04% (8)
Cặp 67
0.00% (0)
Cặp 67
1.04% (8)
Cặp 68
3.33% (1)
Cặp 68
1.94% (15)
Cặp 69
0.00% (0)
Cặp 69
1.17% (9)
Cặp 70
0.00% (0)
Cặp 70
0.52% (4)
Cặp 71
3.33% (1)
Cặp 71
0.78% (6)
Cặp 72
0.00% (0)
Cặp 72
1.17% (9)
Cặp 73
0.00% (0)
Cặp 73
1.17% (9)
Cặp 74
0.00% (0)
Cặp 74
1.81% (14)
Cặp 75
0.00% (0)
Cặp 75
1.30% (10)
Cặp 76
0.00% (0)
Cặp 76
0.78% (6)
Cặp 77
0.00% (0)
Cặp 77
0.78% (6)
Cặp 78
0.00% (0)
Cặp 78
0.91% (7)
Cặp 79
0.00% (0)
Cặp 79
0.91% (7)
Cặp 80
0.00% (0)
Cặp 80
1.42% (11)
Cặp 81
0.00% (0)
Cặp 81
1.68% (13)
Cặp 82
3.33% (1)
Cặp 82
1.04% (8)
Cặp 83
0.00% (0)
Cặp 83
0.65% (5)
Cặp 84
0.00% (0)
Cặp 84
0.91% (7)
Cặp 85
0.00% (0)
Cặp 85
1.17% (9)
Cặp 86
3.33% (1)
Cặp 86
1.04% (8)
Cặp 87
0.00% (0)
Cặp 87
0.39% (3)
Cặp 88
3.33% (1)
Cặp 88
0.91% (7)
Cặp 89
0.00% (0)
Cặp 89
1.42% (11)
Cặp 90
0.00% (0)
Cặp 90
1.17% (9)
Cặp 91
0.00% (0)
Cặp 91
0.65% (5)
Cặp 92
0.00% (0)
Cặp 92
1.04% (8)
Cặp 93
0.00% (0)
Cặp 93
1.42% (11)
Cặp 94
0.00% (0)
Cặp 94
0.52% (4)
Cặp 95
0.00% (0)
Cặp 95
0.52% (4)
Cặp 96
0.00% (0)
Cặp 96
1.30% (10)
Cặp 97
0.00% (0)
Cặp 97
0.65% (5)
Cặp 98
0.00% (0)
Cặp 98
1.17% (9)
Cặp 99
0.00% (0)
Cặp 99
0.78% (6)

Hệ thống đang xử lý...