THỐNG KÊ CẶP SỐ 00 - 99 XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê cặp số 00 - 99 trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00
0.00% (0)
Cặp 00
1.50% (11)
Cặp 01
3.33% (1)
Cặp 01
0.68% (5)
Cặp 02
3.33% (1)
Cặp 02
1.50% (11)
Cặp 03
0.00% (0)
Cặp 03
1.09% (8)
Cặp 04
0.00% (0)
Cặp 04
0.95% (7)
Cặp 05
0.00% (0)
Cặp 05
0.68% (5)
Cặp 06
0.00% (0)
Cặp 06
1.36% (10)
Cặp 07
0.00% (0)
Cặp 07
0.41% (3)
Cặp 08
0.00% (0)
Cặp 08
0.54% (4)
Cặp 09
0.00% (0)
Cặp 09
1.09% (8)
Cặp 10
0.00% (0)
Cặp 10
1.50% (11)
Cặp 11
0.00% (0)
Cặp 11
1.23% (9)
Cặp 12
0.00% (0)
Cặp 12
1.36% (10)
Cặp 13
0.00% (0)
Cặp 13
0.82% (6)
Cặp 14
3.33% (1)
Cặp 14
2.04% (15)
Cặp 15
3.33% (1)
Cặp 15
1.77% (13)
Cặp 16
0.00% (0)
Cặp 16
0.54% (4)
Cặp 17
0.00% (0)
Cặp 17
0.82% (6)
Cặp 18
3.33% (1)
Cặp 18
0.68% (5)
Cặp 19
3.33% (1)
Cặp 19
1.23% (9)
Cặp 20
0.00% (0)
Cặp 20
0.27% (2)
Cặp 21
3.33% (1)
Cặp 21
1.77% (13)
Cặp 22
3.33% (1)
Cặp 22
1.23% (9)
Cặp 23
3.33% (1)
Cặp 23
0.95% (7)
Cặp 24
6.67% (2)
Cặp 24
1.50% (11)
Cặp 25
0.00% (0)
Cặp 25
0.41% (3)
Cặp 26
0.00% (0)
Cặp 26
0.54% (4)
Cặp 27
0.00% (0)
Cặp 27
0.41% (3)
Cặp 28
0.00% (0)
Cặp 28
0.95% (7)
Cặp 29
0.00% (0)
Cặp 29
1.09% (8)
Cặp 30
0.00% (0)
Cặp 30
0.68% (5)
Cặp 31
0.00% (0)
Cặp 31
0.95% (7)
Cặp 32
0.00% (0)
Cặp 32
0.82% (6)
Cặp 33
0.00% (0)
Cặp 33
0.54% (4)
Cặp 34
0.00% (0)
Cặp 34
0.68% (5)
Cặp 35
3.33% (1)
Cặp 35
1.09% (8)
Cặp 36
3.33% (1)
Cặp 36
0.68% (5)
Cặp 37
0.00% (0)
Cặp 37
0.95% (7)
Cặp 38
0.00% (0)
Cặp 38
1.09% (8)
Cặp 39
0.00% (0)
Cặp 39
0.27% (2)
Cặp 40
0.00% (0)
Cặp 40
0.95% (7)
Cặp 41
0.00% (0)
Cặp 41
0.54% (4)
Cặp 42
0.00% (0)
Cặp 42
0.82% (6)
Cặp 43
0.00% (0)
Cặp 43
0.95% (7)
Cặp 44
0.00% (0)
Cặp 44
0.68% (5)
Cặp 45
0.00% (0)
Cặp 45
0.95% (7)
Cặp 46
0.00% (0)
Cặp 46
0.68% (5)
Cặp 47
0.00% (0)
Cặp 47
0.54% (4)
Cặp 48
0.00% (0)
Cặp 48
0.95% (7)
Cặp 49
3.33% (1)
Cặp 49
0.54% (4)
Cặp 50
0.00% (0)
Cặp 50
0.27% (2)
Cặp 51
3.33% (1)
Cặp 51
1.63% (12)
Cặp 52
0.00% (0)
Cặp 52
0.54% (4)
Cặp 53
0.00% (0)
Cặp 53
0.82% (6)
Cặp 54
3.33% (1)
Cặp 54
0.82% (6)
Cặp 55
3.33% (1)
Cặp 55
1.23% (9)
Cặp 56
0.00% (0)
Cặp 56
1.09% (8)
Cặp 57
0.00% (0)
Cặp 57
1.23% (9)
Cặp 58
0.00% (0)
Cặp 58
1.09% (8)
Cặp 59
3.33% (1)
Cặp 59
1.09% (8)
Cặp 60
3.33% (1)
Cặp 60
0.54% (4)
Cặp 61
0.00% (0)
Cặp 61
1.09% (8)
Cặp 62
0.00% (0)
Cặp 62
0.68% (5)
Cặp 63
0.00% (0)
Cặp 63
1.50% (11)
Cặp 64
0.00% (0)
Cặp 64
1.09% (8)
Cặp 65
0.00% (0)
Cặp 65
0.95% (7)
Cặp 66
0.00% (0)
Cặp 66
0.68% (5)
Cặp 67
3.33% (1)
Cặp 67
0.54% (4)
Cặp 68
3.33% (1)
Cặp 68
0.82% (6)
Cặp 69
0.00% (0)
Cặp 69
0.27% (2)
Cặp 70
0.00% (0)
Cặp 70
0.41% (3)
Cặp 71
0.00% (0)
Cặp 71
1.09% (8)
Cặp 72
0.00% (0)
Cặp 72
0.95% (7)
Cặp 73
3.33% (1)
Cặp 73
1.50% (11)
Cặp 74
3.33% (1)
Cặp 74
1.63% (12)
Cặp 75
0.00% (0)
Cặp 75
0.54% (4)
Cặp 76
0.00% (0)
Cặp 76
0.95% (7)
Cặp 77
0.00% (0)
Cặp 77
0.95% (7)
Cặp 78
3.33% (1)
Cặp 78
0.68% (5)
Cặp 79
0.00% (0)
Cặp 79
2.04% (15)
Cặp 80
0.00% (0)
Cặp 80
0.68% (5)
Cặp 81
0.00% (0)
Cặp 81
0.82% (6)
Cặp 82
0.00% (0)
Cặp 82
1.23% (9)
Cặp 83
0.00% (0)
Cặp 83
0.54% (4)
Cặp 84
0.00% (0)
Cặp 84
0.95% (7)
Cặp 85
0.00% (0)
Cặp 85
1.23% (9)
Cặp 86
0.00% (0)
Cặp 86
0.41% (3)
Cặp 87
0.00% (0)
Cặp 87
1.09% (8)
Cặp 88
0.00% (0)
Cặp 88
1.36% (10)
Cặp 89
3.33% (1)
Cặp 89
0.95% (7)
Cặp 90
0.00% (0)
Cặp 90
1.23% (9)
Cặp 91
0.00% (0)
Cặp 91
1.09% (8)
Cặp 92
0.00% (0)
Cặp 92
0.68% (5)
Cặp 93
0.00% (0)
Cặp 93
1.36% (10)
Cặp 94
0.00% (0)
Cặp 94
1.36% (10)
Cặp 95
0.00% (0)
Cặp 95
1.63% (12)
Cặp 96
3.33% (1)
Cặp 96
0.95% (7)
Cặp 97
0.00% (0)
Cặp 97
0.82% (6)
Cặp 98
0.00% (0)
Cặp 98
1.23% (9)
Cặp 99
0.00% (0)
Cặp 99
0.95% (7)

Hệ thống đang xử lý...