THỐNG KÊ CẶP SỐ 00 - 99 XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê cặp số 00 - 99 trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00
3.33% (1)
Cặp 00
1.26% (10)
Cặp 01
0.00% (0)
Cặp 01
1.01% (8)
Cặp 02
0.00% (0)
Cặp 02
0.88% (7)
Cặp 03
6.67% (2)
Cặp 03
0.88% (7)
Cặp 04
0.00% (0)
Cặp 04
1.77% (14)
Cặp 05
0.00% (0)
Cặp 05
1.01% (8)
Cặp 06
0.00% (0)
Cặp 06
1.01% (8)
Cặp 07
0.00% (0)
Cặp 07
0.76% (6)
Cặp 08
3.33% (1)
Cặp 08
0.88% (7)
Cặp 09
0.00% (0)
Cặp 09
0.63% (5)
Cặp 10
0.00% (0)
Cặp 10
1.14% (9)
Cặp 11
0.00% (0)
Cặp 11
0.88% (7)
Cặp 12
0.00% (0)
Cặp 12
1.01% (8)
Cặp 13
0.00% (0)
Cặp 13
0.63% (5)
Cặp 14
0.00% (0)
Cặp 14
0.88% (7)
Cặp 15
3.33% (1)
Cặp 15
0.51% (4)
Cặp 16
0.00% (0)
Cặp 16
1.01% (8)
Cặp 17
0.00% (0)
Cặp 17
1.14% (9)
Cặp 18
0.00% (0)
Cặp 18
1.01% (8)
Cặp 19
0.00% (0)
Cặp 19
1.26% (10)
Cặp 20
0.00% (0)
Cặp 20
0.63% (5)
Cặp 21
0.00% (0)
Cặp 21
1.39% (11)
Cặp 22
0.00% (0)
Cặp 22
1.14% (9)
Cặp 23
0.00% (0)
Cặp 23
1.01% (8)
Cặp 24
0.00% (0)
Cặp 24
1.14% (9)
Cặp 25
0.00% (0)
Cặp 25
1.01% (8)
Cặp 26
0.00% (0)
Cặp 26
0.51% (4)
Cặp 27
0.00% (0)
Cặp 27
0.63% (5)
Cặp 28
0.00% (0)
Cặp 28
0.76% (6)
Cặp 29
0.00% (0)
Cặp 29
0.63% (5)
Cặp 30
0.00% (0)
Cặp 30
1.26% (10)
Cặp 31
0.00% (0)
Cặp 31
0.88% (7)
Cặp 32
0.00% (0)
Cặp 32
0.38% (3)
Cặp 33
3.33% (1)
Cặp 33
0.76% (6)
Cặp 34
0.00% (0)
Cặp 34
0.88% (7)
Cặp 35
0.00% (0)
Cặp 35
0.76% (6)
Cặp 36
0.00% (0)
Cặp 36
1.26% (10)
Cặp 37
3.33% (1)
Cặp 37
1.01% (8)
Cặp 38
6.67% (2)
Cặp 38
1.01% (8)
Cặp 39
0.00% (0)
Cặp 39
1.64% (13)
Cặp 40
0.00% (0)
Cặp 40
1.52% (12)
Cặp 41
0.00% (0)
Cặp 41
0.25% (2)
Cặp 42
0.00% (0)
Cặp 42
0.38% (3)
Cặp 43
3.33% (1)
Cặp 43
0.88% (7)
Cặp 44
0.00% (0)
Cặp 44
0.63% (5)
Cặp 45
3.33% (1)
Cặp 45
0.76% (6)
Cặp 46
0.00% (0)
Cặp 46
0.88% (7)
Cặp 47
0.00% (0)
Cặp 47
1.14% (9)
Cặp 48
3.33% (1)
Cặp 48
0.76% (6)
Cặp 49
3.33% (1)
Cặp 49
1.01% (8)
Cặp 50
0.00% (0)
Cặp 50
0.88% (7)
Cặp 51
0.00% (0)
Cặp 51
0.63% (5)
Cặp 52
0.00% (0)
Cặp 52
1.01% (8)
Cặp 53
0.00% (0)
Cặp 53
0.88% (7)
Cặp 54
3.33% (1)
Cặp 54
1.14% (9)
Cặp 55
0.00% (0)
Cặp 55
0.76% (6)
Cặp 56
0.00% (0)
Cặp 56
0.63% (5)
Cặp 57
0.00% (0)
Cặp 57
0.13% (1)
Cặp 58
0.00% (0)
Cặp 58
0.63% (5)
Cặp 59
0.00% (0)
Cặp 59
1.14% (9)
Cặp 60
0.00% (0)
Cặp 60
0.88% (7)
Cặp 61
0.00% (0)
Cặp 61
0.76% (6)
Cặp 62
0.00% (0)
Cặp 62
1.01% (8)
Cặp 63
3.33% (1)
Cặp 63
0.76% (6)
Cặp 64
3.33% (1)
Cặp 64
1.39% (11)
Cặp 65
0.00% (0)
Cặp 65
0.88% (7)
Cặp 66
0.00% (0)
Cặp 66
1.26% (10)
Cặp 67
0.00% (0)
Cặp 67
2.15% (17)
Cặp 68
0.00% (0)
Cặp 68
1.26% (10)
Cặp 69
0.00% (0)
Cặp 69
0.88% (7)
Cặp 70
0.00% (0)
Cặp 70
1.01% (8)
Cặp 71
0.00% (0)
Cặp 71
0.63% (5)
Cặp 72
3.33% (1)
Cặp 72
1.26% (10)
Cặp 73
0.00% (0)
Cặp 73
1.64% (13)
Cặp 74
0.00% (0)
Cặp 74
1.26% (10)
Cặp 75
3.33% (1)
Cặp 75
1.01% (8)
Cặp 76
0.00% (0)
Cặp 76
1.01% (8)
Cặp 77
0.00% (0)
Cặp 77
1.39% (11)
Cặp 78
0.00% (0)
Cặp 78
1.52% (12)
Cặp 79
0.00% (0)
Cặp 79
0.38% (3)
Cặp 80
0.00% (0)
Cặp 80
2.15% (17)
Cặp 81
0.00% (0)
Cặp 81
0.76% (6)
Cặp 82
3.33% (1)
Cặp 82
1.14% (9)
Cặp 83
6.67% (2)
Cặp 83
0.88% (7)
Cặp 84
0.00% (0)
Cặp 84
1.39% (11)
Cặp 85
6.67% (2)
Cặp 85
1.26% (10)
Cặp 86
0.00% (0)
Cặp 86
0.88% (7)
Cặp 87
0.00% (0)
Cặp 87
0.88% (7)
Cặp 88
0.00% (0)
Cặp 88
1.39% (11)
Cặp 89
3.33% (1)
Cặp 89
1.26% (10)
Cặp 90
0.00% (0)
Cặp 90
1.26% (10)
Cặp 91
0.00% (0)
Cặp 91
1.26% (10)
Cặp 92
0.00% (0)
Cặp 92
1.01% (8)
Cặp 93
0.00% (0)
Cặp 93
0.88% (7)
Cặp 94
0.00% (0)
Cặp 94
0.25% (2)
Cặp 95
0.00% (0)
Cặp 95
0.76% (6)
Cặp 96
3.33% (1)
Cặp 96
0.88% (7)
Cặp 97
6.67% (2)
Cặp 97
2.15% (17)
Cặp 98
0.00% (0)
Cặp 98
1.01% (8)
Cặp 99
6.67% (2)
Cặp 99
0.76% (6)

Hệ thống đang xử lý...