THỐNG KÊ CẶP SỐ 00 - 99 XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê cặp số 00 - 99 trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Cặp 00
0.00% (0)
Cặp 00
1.23% (10)
Cặp 01
0.00% (0)
Cặp 01
0.49% (4)
Cặp 02
0.00% (0)
Cặp 02
0.86% (7)
Cặp 03
0.00% (0)
Cặp 03
1.23% (10)
Cặp 04
0.00% (0)
Cặp 04
0.99% (8)
Cặp 05
0.00% (0)
Cặp 05
0.86% (7)
Cặp 06
0.00% (0)
Cặp 06
0.49% (4)
Cặp 07
0.00% (0)
Cặp 07
0.86% (7)
Cặp 08
6.67% (2)
Cặp 08
0.49% (4)
Cặp 09
0.00% (0)
Cặp 09
0.99% (8)
Cặp 10
0.00% (0)
Cặp 10
0.86% (7)
Cặp 11
0.00% (0)
Cặp 11
0.74% (6)
Cặp 12
0.00% (0)
Cặp 12
0.62% (5)
Cặp 13
0.00% (0)
Cặp 13
1.23% (10)
Cặp 14
0.00% (0)
Cặp 14
1.73% (14)
Cặp 15
0.00% (0)
Cặp 15
1.85% (15)
Cặp 16
3.33% (1)
Cặp 16
1.11% (9)
Cặp 17
0.00% (0)
Cặp 17
0.74% (6)
Cặp 18
0.00% (0)
Cặp 18
1.23% (10)
Cặp 19
0.00% (0)
Cặp 19
0.62% (5)
Cặp 20
0.00% (0)
Cặp 20
0.62% (5)
Cặp 21
0.00% (0)
Cặp 21
0.74% (6)
Cặp 22
6.67% (2)
Cặp 22
1.48% (12)
Cặp 23
0.00% (0)
Cặp 23
0.62% (5)
Cặp 24
6.67% (2)
Cặp 24
0.99% (8)
Cặp 25
0.00% (0)
Cặp 25
0.62% (5)
Cặp 26
0.00% (0)
Cặp 26
1.11% (9)
Cặp 27
0.00% (0)
Cặp 27
0.99% (8)
Cặp 28
0.00% (0)
Cặp 28
1.11% (9)
Cặp 29
3.33% (1)
Cặp 29
0.86% (7)
Cặp 30
3.33% (1)
Cặp 30
1.36% (11)
Cặp 31
3.33% (1)
Cặp 31
1.60% (13)
Cặp 32
0.00% (0)
Cặp 32
1.11% (9)
Cặp 33
0.00% (0)
Cặp 33
0.62% (5)
Cặp 34
0.00% (0)
Cặp 34
0.99% (8)
Cặp 35
0.00% (0)
Cặp 35
0.99% (8)
Cặp 36
0.00% (0)
Cặp 36
0.49% (4)
Cặp 37
0.00% (0)
Cặp 37
1.11% (9)
Cặp 38
0.00% (0)
Cặp 38
1.36% (11)
Cặp 39
0.00% (0)
Cặp 39
1.11% (9)
Cặp 40
0.00% (0)
Cặp 40
1.11% (9)
Cặp 41
6.67% (2)
Cặp 41
0.86% (7)
Cặp 42
0.00% (0)
Cặp 42
0.86% (7)
Cặp 43
0.00% (0)
Cặp 43
1.36% (11)
Cặp 44
0.00% (0)
Cặp 44
0.74% (6)
Cặp 45
3.33% (1)
Cặp 45
0.49% (4)
Cặp 46
0.00% (0)
Cặp 46
0.62% (5)
Cặp 47
0.00% (0)
Cặp 47
1.11% (9)
Cặp 48
0.00% (0)
Cặp 48
1.48% (12)
Cặp 49
0.00% (0)
Cặp 49
1.85% (15)
Cặp 50
0.00% (0)
Cặp 50
0.49% (4)
Cặp 51
0.00% (0)
Cặp 51
0.86% (7)
Cặp 52
0.00% (0)
Cặp 52
0.99% (8)
Cặp 53
3.33% (1)
Cặp 53
1.11% (9)
Cặp 54
0.00% (0)
Cặp 54
0.86% (7)
Cặp 55
0.00% (0)
Cặp 55
0.99% (8)
Cặp 56
3.33% (1)
Cặp 56
1.85% (15)
Cặp 57
0.00% (0)
Cặp 57
0.74% (6)
Cặp 58
0.00% (0)
Cặp 58
1.36% (11)
Cặp 59
3.33% (1)
Cặp 59
0.99% (8)
Cặp 60
0.00% (0)
Cặp 60
0.86% (7)
Cặp 61
0.00% (0)
Cặp 61
1.23% (10)
Cặp 62
3.33% (1)
Cặp 62
1.11% (9)
Cặp 63
0.00% (0)
Cặp 63
0.74% (6)
Cặp 64
0.00% (0)
Cặp 64
1.23% (10)
Cặp 65
3.33% (1)
Cặp 65
1.11% (9)
Cặp 66
0.00% (0)
Cặp 66
1.11% (9)
Cặp 67
0.00% (0)
Cặp 67
0.62% (5)
Cặp 68
0.00% (0)
Cặp 68
1.36% (11)
Cặp 69
0.00% (0)
Cặp 69
0.49% (4)
Cặp 70
0.00% (0)
Cặp 70
0.74% (6)
Cặp 71
0.00% (0)
Cặp 71
0.86% (7)
Cặp 72
0.00% (0)
Cặp 72
1.60% (13)
Cặp 73
0.00% (0)
Cặp 73
1.73% (14)
Cặp 74
0.00% (0)
Cặp 74
1.11% (9)
Cặp 75
3.33% (1)
Cặp 75
0.86% (7)
Cặp 76
3.33% (1)
Cặp 76
1.73% (14)
Cặp 77
3.33% (1)
Cặp 77
1.23% (10)
Cặp 78
0.00% (0)
Cặp 78
0.99% (8)
Cặp 79
3.33% (1)
Cặp 79
1.98% (16)
Cặp 80
3.33% (1)
Cặp 80
1.11% (9)
Cặp 81
0.00% (0)
Cặp 81
0.62% (5)
Cặp 82
0.00% (0)
Cặp 82
0.49% (4)
Cặp 83
0.00% (0)
Cặp 83
0.74% (6)
Cặp 84
0.00% (0)
Cặp 84
0.74% (6)
Cặp 85
0.00% (0)
Cặp 85
0.86% (7)
Cặp 86
3.33% (1)
Cặp 86
1.23% (10)
Cặp 87
0.00% (0)
Cặp 87
1.11% (9)
Cặp 88
0.00% (0)
Cặp 88
0.99% (8)
Cặp 89
10.00% (3)
Cặp 89
0.99% (8)
Cặp 90
0.00% (0)
Cặp 90
0.62% (5)
Cặp 91
3.33% (1)
Cặp 91
0.49% (4)
Cặp 92
3.33% (1)
Cặp 92
0.74% (6)
Cặp 93
0.00% (0)
Cặp 93
1.36% (11)
Cặp 94
0.00% (0)
Cặp 94
0.86% (7)
Cặp 95
0.00% (0)
Cặp 95
0.74% (6)
Cặp 96
0.00% (0)
Cặp 96
0.86% (7)
Cặp 97
0.00% (0)
Cặp 97
0.99% (8)
Cặp 98
0.00% (0)
Cặp 98
0.62% (5)
Cặp 99
0.00% (0)
Cặp 99
1.11% (9)

Hệ thống đang xử lý...